• T.C. ÇUKUROVA KALKINMA AJANSI
Bizi Sosyal Medyada Takip Edin !

Kalkınma ajansı, ulusal ihtiyaçları ve kalkınma amaçlı yerel örgütlenme taleplerini dikkate alarak; ülkemizin siyasi, idari, sosyal ve ekonomik koşulları ile dünya tecrübesi ve AB üyeliği perspektifini de gözeten, ülkemize özgü olarak oluşturulmuş bir modeldir. Çukurova Kalkınma Ajansı, ülkemizde başlatılan yeni kalkınma hamlesi üslerinden biridir. Ajansın temel amaçları, ekonomik ve sosyal potansiyelin ortaya konularak bölge cazibesinin artırılması ve bölgenin gerek ulusal gerekse uluslararası alanda tanıtımının yapılması; bölgede üretim ve istihdamı artırabilecek özellikteki faaliyetlerin desteklenmesi; göçün etkin olarak yönetilmesinin desteklenmesi ve insan kaynakları kapasitesinin geliştirilmesidir.

Yerel potansiyeli harekete geçirme ve yerel kalkınmayı gerçekleştirme rolünü üstlenen Çukurova Kalkınma Ajansı, küreselleşmeden kaynaklanan tehditlerin bertaraf edilerek, küreselleşmenin sunduğu fırsatlardan azami yararın sağlanmasına yönelik yerel kalkınma stratejisinin oluşturulmasında önemli rol üstlenmektedir. Ajans, bölge planı ve stratejilerine uygun olarak, yerel aktörlerce hazırlanan proje ve faaliyetleri çeşitli yöntemlerle destekleyerek yöremizin potansiyelini harekete geçirmektedir.

Bölgesel stratejilerin hazırlanmasına destek veren Ajans, girişimciliğin desteklenmesi ve geliştirilmesi; kırsal ve yerel kalkınma faaliyetlerinin desteklenmesi; kamu, özel kesim ve STK’lar arasındaki işbirliğinin geliştirilmesi rollerini üstlenmektedir. Bunların yanı sıra, bölgenin iş ve yatırım imkanlarının tanıtımını da gerçekleştiren Ajans, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemlerini tek elden takip ederek sonuçlandırmaktadır. AB fonları ve uluslararası fonların kullanılmasında da aracılık ve koordinasyon görevini yürütecek olan Ajans, hem araştırma ve veri tabanı oluşturma, hem de izleme ve veri değerlendirme alanlarında da faaliyetlerini sürdürmektedir.

YÖNETİM KURULU +

Kamu kesimi, yerel yönetimler, özel kesim ve sivil toplum temsilcilerinden oluşan Yönetim Kurulu, Ajans’ın karar organıdır. Yönetim Kurulu Başkanı illerin valileri olup, birden fazla ilden oluşan bölgelerde valiler dönüşümlü olarak yönetim kurulu başkanlığı görevini sürdürmektedirler.

Yönetim Kurulu Üyeleri:

- Adana ve Mersin Valileri,
- Adana ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanları,
- Adana ve Mersin İl Genel Meclisi Başkanları,
- Adana Ticaret (Sanayi) Odası Başkanı ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı

Ajansı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil etmektedir. Yönetim Kurulu’nun başkanı validir. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un on birinci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şu şekildedir:


 • Ali İhsan SU
 • Mersin Valisi
 • YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 • Mahmut DEMİRTAŞ
 • Adana Valisi
 • YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 • Zeydan Karalar
 • Adana Büyükşehir Belediye Başkanı
 • YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 • Vahap SEÇER
 • Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı
 • YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 • Ayhan KIZILTAN
 • Mersin TSO Yön. Kur. Bşk.
 • YÖNETİM KURULU ÜYESİ
 • Zeki KIVANÇ
 • Adana TSO Yön. Kur. Bşk.
 • YÖNETİM KURULU ÜYESİ
KALKINMA KURULU +

Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kurulmuştur.

Kalkınma Kurulu Üyeleri:

Bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinden oluşan 90 kişilik bir kuruldur.

“Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerden toplam 100 temsilciden oluşan Kalkınma Kurulu, Ajansın danışma organıdır.

19 Ağustos 2016 tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kalkınma kurulu üyelerinin görevleri sona ermiştir.”

GENEL SEKRETERLİK +

Genel Sekreterlik, Ajansın icra organıdır. Teknik kapasitesi yüksek uzman ve destek personel ile iç denetçiden oluşan genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

Kalkınma Bakanlığınca Çukurova Kalkınma Ajansı Genel Sekreterlik görevine atanan Dr. Lutfi ALTUNSU 26 Aralık 2014 tarihi itibariyle görevine başlamıştır. Detaylı bilgi için tıklayınız. 

Uzman personel ve destek personel, 5449 sayılı Kanun’a uygun olarak muhtelif dönemlerde yapılan yarışma sınavı ile seçilmiştir. Uzman personelimizde Kamu Personel Seçme Sınavından kendi alanlarıyla ilgili olarak belirlenen puan türünden en az 85 puan almış olma ve yüksek seviyede İngilizce bilme ön şartları aranmıştır. Şu anda Ajansımızda, 22 uzman personel ve 7 destek personel görev yapmaktadır.


ÇALIŞMA BİRİMLERİ

PLANLAMA VE PROGRAMLAMA BİRİMİ:

Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar ile yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından, bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirerek bölgesel kalkınmayı hızlandırmaya yönelik çalışmalar yapılmasından ve bölge gelişme planının hazırlanmasından sorumludur. 


PROJE UYGULAMA BİRİMİ:

Programların yürütülmesinden sorumlu olan birimdir. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı destekleme faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 


İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ:

Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapmaktadır.  


YATIRIM DESTEK OFİSLERİ:

Kuruluş amacı, bölgedeki yatırımcıların izin ve ruhsat alma gibi bürokratik işlemlerini takip etmek ve bölgenin iş ve yatırım imkânlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yaparak ekonomik kalkınmaya katkıda bulunmaktır. Çukurova Kalkınma Ajansı bünyesinde biri Adana’da diğeri de Mersin’de olmak üzere iki adet Yatırım Destek Ofisi oluşturulmuştur.


DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ:

Muhasebe ve finansman, insan kaynakları, bilgi işlem, basın ve halkla ilişkiler ve idari işlerin yürütülmesiyle sorumlu birimdir.