Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Ajans Destekleri » 2010 Yılı Mali Destek Programları
Çukurova Kalkınma Ajansı tarafından yürütülmekte olan 2010 yılı Mali Destek Programları kapsamında proje tekliflerinin kabulü 23 Şubat 2011 tarihi itibari ile sona ermiştir. 

2010 yılı Mali Destek Programları Kapsamında İlan Edilen Proje Teklif Çağrıları ile ilgili özet bilgi için tıklayınız. 

2010 yılı Mali Destek Programları ile ilgili Başvuru Rehberleri ve Ekleri için tıklayınız.

2010 yılı Mali Destek Programları Kapsamında Düzenlenen Bilgilendirme Toplantıları için tıklayınız. 
 
2010 yılı Mali Destek Programları Kapsamında Düzenlenecek Proje Hazırlama Eğitimleri için tıklayınız.

 
2010 yılı Mali Destek Programları Görünürlük Rehberi için tıklayınız. 

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)-2010 için tıklayınız.
 
2010 yılı Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız.


Planlı Kalkınma döneminin kazandırdığı tecrübeler, küreselleşen dünyada kalkınmada yerel faktörlerin ihmal edilemeyeceği gerçeği ve Avrupa Birliği’ne üyelik sürecinde ekonomik ve sosyal kalkınmanın ancak yerel potansiyelin harekete geçirilmesi yoluyla başarılabileceği yönündeki baskın görüşler ülkemizde Kalkınma Ajanslarının kuruluş sebeplerinden bazılarıdır. Bu düşüncelerden hareketle, 8 Şubat 2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile Kalkınma Ajanslarının kurulmasının önü açılmıştır. Anılan Kanuna istinaden, 31/05/2006 tarih ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte Çukurova Kalkınma Ajansı 
iki pilot uygulama olarak kurulmuşlardır.
Kalkınma Ajanslarının amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, temin edilen kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ayrıca bölgenin yatırım imkanlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgede yapılacak yatırımlar ile ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek, rekabet gücünü yükseltmek ve sürekli kılmaktır.
5449 sayılı Kanunun 4üncü maddesi gereğince Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı (DPT), Ajansların ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumludur. Kalkınma Ajanslarının sağlayacağı proje ve faaliyet destekleri ile ilgili iş ve işlemlerin usul ve esaslarını, bunlardan yararlanma ilke ve kurallarını düzenleyen Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 Sayılı Resmî Gazete’de ve aynı yönetmelik gereğince Destek Yönetim Kılavuzu 9 Aralık 2009 tarihinde DPT tarafından yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.
Ajanslar tarafından bu Yönetmelik ve Kılavuz çerçevesinde sağlanacak desteklere ilişkin ilke ve kurallar; ulusal plan ve stratejiler, bölge plan ve programları ile Ajansın yıllık çalışma programında belirtilen öncelikler doğrultusunda oluşturulur. Ajans, başvuru şartlarının tayininde ve başvuru rehberinin hazırlığında başta DPT olmak üzere, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde çalışır.
Çukurova Kalkınma Ajansı, 2010 ve 2013 yıllarını kapsayan TR62(Adana, Mersin) Bölge Planını hazırlamıştır ve 2010 yılına ilişkin destek vereceği öncelikli alanları, tahmini destek alan ve miktarlarını 2010 yılı Çalışma Programında ortaya koymuştur.
Destek verilecek alanların belirlenmesinde birden çok sektörü içeren ve bunlar arasında yatay ilişkileri en iyi şekilde kuran temalar (bileşenler) ve bölgenin mekansal öncelikleri ile Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan gelişme eksenleri, yeni ulusal teşvik sistemi, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile DPT arasında Kalkınma Ajanslarının verebileceği destek alanları konusunda yürütülen müzakereler ve TR62(Adana, Mersin) Bölge Planının temel amaçları esas alınmıştır. Ayrıca 2010 yılı Mali Destek Programları, Ajansın geçmiş dönem uygulama tecrübesi, ilgili taraflardan gelen talepler, görüşler ve geri beslemeler, bölgedeki ticaret ve sanayi odaları ve Kalkınma Kurulu’nun tavsiyeleri ışığında Yönetim Kurulunca kararlaştırılmış ve DPT tarafından onaylanmıştır.

2010 yılı Mali Destek Programları belgeleri için tıklayın..


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri