Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Diger Kurumların Teşvik Destekleri » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı » Organize Sanayi Bölgelerine(OSB) Sağlanan Destekler

ORGANİZE

SANAYİ BÖLGELERİNE (OSB) SAĞLANAN
 TEŞVİK, DESTEK VE MUAFİYETLER
A. OSB TÜZEL KİŞİLİĞİNE:

1.BAKANLIK KREDİSİ:Kredi Kapsamı:Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yatırım Programında yer alan OSB’lerden;a) Kalkınmada Öncelikli Yörelerde (K.Ö.Y.) bulunanlar ile ileri teknoloji

gerektiren ihtisas OSB’lerin arsa, altyapı ve genel idare

giderleri,    b)  Normal ve Gelişmiş Yörelerde bulunan OSB’lerin altyapı ve genel idare

giderleri,kredilendirilebilmektedir.

Kredi Şartları:Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredi desteğiyle yapılacak olan OSB altyapı

inşaatlarına;a) Kalkınmada öncelikli yörelerde, % 2 faiz oranı ile 5 yılı ödemesiz olmak

üzere toplam 15 yıl geri ödemeli,b) Normal İllerde,  %7 faiz oranı ile 3 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 11

yıl geri ödemeli,c) Gelişmiş İllerde, %12 faiz oranı ile 2 yıl ödemesiz olmak üzere toplam 9 yıl

geri ödemeli,faiz ve geri ödeme şartları uygulanır.

2. 5084 ve 5350 SAYILI KANUN KAPSAMINDA:06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5084 Sayılı

Kanun ile 18.05.2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5350

sayılı Kanun ile; Hazineye, Katma Bütçeli Kuruluşlara veya İl Özle İdarelerine

Ait Arazi veya Arsaların Gerçek veya Tüzel Kişilere Bedelsiz Devrine İlişkin

Yönetmelik ile;• 49 İl ve Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamındaki diğer İllerde (54 İl)

OSB kurulacak alandaki Hazineye ait taşınmazlar OSB’lere bedelsiz olarak

devredilebilir (Bedelsiz yatırım yeri tahsisi). 

3. VERGİ MUAFİYETLERİ:OSB tüzel kişiliği;• İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile

emlak vergisinden,• Tüketeceği elektrik için elektrik ve havagazı tüketim vergisinden,• Arsa ve işyeri teslimlerinde KDV’den,• Bina inşaat ve yapı kullanma izni harcından,• Kurumlar vergisinden,• Tevhid ve ifraz işlem harcından,• Merkezi atıksu artma tesisi işleten bölgeler atıksu bedelindenmuaftır.

 

B. OSB’LERDE YER ALAN İŞLETMELERE:1. 5084 ve 5350 SAYILI KANUN KAPSAMINDA:06.02.2004 tarih ve 25365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5084 Sayılı

Kanun ile 18.05.2005 tarih ve 25819 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 5350

sayılı Kanun ile;• 49 İl ve Kalkınmada Öncelikli Yöreler kapsamındaki diğer İllerde (54 İl)

bulunan OSB’lerdeki tahsis edilmemiş parseller, gerçek veya tüzel kişilere

bedelsiz olarak tahsis edilebilir (Bedelsiz arsa tahsisi). • Kanun kapsamına giren 49 İldeki OSB’lerde yer alan işyerleri ile ilgili

olarak;      a) Gelir Vergisi ve Stopajın tamamı

terkin edilir .      b) SSK primi işveren hissesinin tamamı

Hazinece karşılanır.      c) Enerji giderlerinin % 50 sine kadar

olan kısmı
Hazinece karşılanır.

2. YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

MEVZUATI KAPSAMINDA:
09.07.2002 tarih ve 24810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2002/4367 sayılı

Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile yürürlüğe konulan Yatırımlarda Devlet

Yardımları Hakkında Karar, 30.07.2002 tarih ve 24831 sayılı Resmi Gazete’de

yayımlanan 2002/1 no.lu Tebliğ ve 09.04.2003 tarihli 4842 sayılı Kanun ile, OSB’lerde

yer alan teşvik belgeli yatırımlara;
• Gümrük Vergisi ve Toplu Konut Fonu istisnası (OSB dışındaki teşvik

belgeli yatırımlar için de geçerlidir.)• Katma Değer Vergisi istisnası (OSB dışındaki teşvik belgeli yatırımlar

için de geçerlidir.)• OSB’lere taşınacak yatırımlar için bütçe kaynaklı kredi tahsisi destek unsurları getirilmiştir.

3. VERGİ MUAFİYETLERİ:OSB’lerde yer alan işletmeler,• İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile

emlak vergisinden,• Bina inşaat ve yapı kullanma izni harçları,• Tevhid ve ifraz işlem harçları ile• Merkezi atıksu artma tesisi işleten bölgelerde yer almaları koşuluyla

atıksu bedelindenmuaftır.

4.KOSGEB DESTEKLERİ KAPSAMINDA:Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki OSB’lerde yeni yatırım yapacak işletmelerin

yaptıracakları binalar için KOSGEB tarafından geri ödemesiz kısmi üstyapı

uygulama projesi desteği verilmektedir.

5. KOBİ MEVZUATI KAPSAMINDA:18.01.2001 tarih ve 24291 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Küçük ve Orta

Ölçekli İşletmelerin Devlet Yardımları Hakkında 21.12.2000 tarihli ve 2000/1822

sayılı Karar ile, 18.02.2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında

Kararın Uygulanmasına İlişkin 2001/1 sayılı Tebliğ gereğince;

İmalat ve Tarımsal Sanayi sektöründe OSB’lerde

yapılacak KOBİ yatırımlarına, OSB’ler dışındaki KOBİ yatırım kredisi

oranlarının 10 puan fazlası
uygulanır. Ayrıca,  söz konusu

yatırımlara işletme kredisi de verilmektedir. (İşletme kredisi OSB dışındaki

KOBİ’lere de aynı şartlarda verilmektedir.)

Ayrıntılı Bilgi İçin; www.sanayi.gov.tr sitesini ziyaret ediniz.

 


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


BİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri