Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Diger Kurumların Teşvik Destekleri » Sanayi ve Ticaret Bakanlığı » Küçük Sanayi Sitelerine(KSS) Sağlanan Destekler
KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNE (KSS) SAĞLANAN

TEŞVİK, DESTEK VE MUAFİYETLER


A. KSS TÜZEL KİŞİLİĞİNE:

1.BAKANLIK KREDİSİ:

Kredi Kapsamı:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Yatırım Programında yer alan KSS’lerin altyapı inşaatlarının tamamı, üstyapı inşatlarının ise % 70'ine kadar olan kısmı kredilendirilir.

Kredi Şartları:

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı kredi desteğiyle yapılacak olan KSS altyapı ve üstyapı inşaatlarına;

a) Kalkınmada öncelikli yörelerde ve doğal afet geçiren bölgelerde, % 2 faiz oranı ile 1 yılı ödemesiz toplam 15 yıl geri ödemeli,

b) Normal İllerde, %7 faiz oranı ile 1 yıl ödemesiz toplam 13 yıl geri ödemeli,

c) Gelişmiş İllerde, %12 faiz oranı ile 1 yıl ödemesiz  toplam 11 yıl geri ödemeli,

faiz ve geri ödeme şartları uygulanır.

2. VERGİ MUAFİYETLERİ:

KSS tüzel kişiliği;

• İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden,

• Arsa ve işyeri teslimleri Kurumlar Vergisi ve KDV’den,

• Bina inşaat ve yapı kullanma izni harcından,

• Merkezi atıksu artma tesisi işleten bölgeler atıksu bedelinden

muaftır.

B. KSS’LERDE YER ALAN İŞLETMELERE:

1. VERGİ MUAFİYETLERİ:

• Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından,

• Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki (KÖY)  Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan veya KÖY kapsamı dışında İllerdeki nüfusu 5000’den az olan Belediye sınırları içerisindeki KSS’lerdeki işletmeler Çevre Temizlik  Vergisinin % 50‘sinden muaftır.

2.KOSGEB DESTEKLERİ KAPSAMINDA:

Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki KSS’lerde altyapı ve üstyapı inşaat uygulama projelerinin yaptırılmasına KOSGEB tarafından geri ödemesiz kısmi altyapı ve üstyapı uygulama projesi desteği verilmektedir.

3. KOBİ MEVZUATI KAPSAMINDA:

18.01.2001 tarih ve 24291 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Devlet Yardımları Hakkında 21.12.2000 tarihli ve 2000/1822 sayılı Karar ile,

18.02.2001 tarih ve 24322 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Yatırımlarında Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin 2001/1 sayılı Tebliğ gereğince;

İmalat ve Tarımsal Sanayi sektöründe KSS’lerde yapılacak KOBİ yatırımlarına, bulunduğu yöre ve ölçeğine bağlı olarak yatırım ve işletme kredisi verilir. (Aynı destek, KSS’ler dışındaki imalat ve tarımsal sanayi yatırımlarında da geçerlidir.)

EKLER:

TABLO : 1 KSS’LERE TANINAN VERGİ MUAFİYETLERİTABLO: 1

KSS’LERE TANINAN VERGİ MUAFİYETLERİ VERGİ TÜRÜKalkınmada Öncelikli YörelerDiğer BölgelerAÇIKLAMA

Emlak Vergisi

 

Muaf

(İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl)

1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununun 5. maddesine 3365 sayılı Kanunla eklenen (f) fıkrası

Çevre Temizlik Vergisi (ÇTV)

 

 

%50 indirim

 

(Büyükşehir belediye sınırları içindekiler hariç)

 

 

%50 indirim

 

(Nüfusu 5.000’den az olan belediyelerde)

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununda değişiklik yapan 3914 sayılı Kanunun mükerrer 44. maddesinin 1. fıkrası,

31.12.1993 tarih ve 21805 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 93/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının 7. maddesi

Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcı

 

Muaf

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 3365 sayılı Kanunla değişik 80. madde son fıkrasıKSS YAPI KOOPERATİFLERİNCE YAPILAN ARSA VE İŞYERİ TESLİMİ İLE İLGİLİ OLARAK:

Kurumlar Vergisi

 

Muaf

5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 7. maddesine 05.06.1997 tarih ve 4264 sayılı Kanunla eklenen 25. bendi

KDV

 

Muaf

4369 sayılı Kanunun 60. maddesi ile, 3065 sayılı KDV Kanunun 17/4. maddesine eklenen (k) bendi

Ayrıntılı Bilgi İçin; www.kss.sanayi.gov.tr sitesini ziyaret ediniz.

 


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


BİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri