Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Ajans Destekleri » Ajans Destekleri Hakkında » Proje Teklif Çağrıları
PROJE TEKLİF ÇAĞRISI

Ajans, belirli dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle proje karşılığı mali destek sağlayabilir. Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Başvuru Sahibinin Uygunluğu
Başvuru sahipleri için uygunluk kriterleri, her bir mali destek programının amaç ve önceliklerine bağlı olarak farklılık gösterebilir. Ancak tüm teklif çağrılarında başvuru sahipleri, aşağıda yer alan koşulları karşılıyor olmalıdır:
  • Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,
  • Hedeflenen bölgede kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da yasal şubelerinin bu bölgede olması,
  • Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesidir.
  • Ajansın, özel işletmelerin, sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumlarının, üniversitelerin, yerel yönetimlerin, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşlarının ve diğer gerçek ve tüzel kişilerin proje ve faaliyetlerine mali destek sağlaması mümkündür.
Ortakların Uygunluğu
Başvuru sahipleri tek başlarına ya da başka kurum/kuruluşlarla birlikte proje başvurusunda bulunabilirler. Ajans tarafından uygulanacak destek programlarında genel olarak, proje ortaklarının da başvuru sahipleri ile aynı kriterleri taşımaları gerekmektedir. Ancak teklif çağrısının kendine has özellikleri çerçevesinde ortaklarla ilgili olarak ek kriterler veya istisnalar tanımlanabilir.

Bir projede yer alan taraflar arasındaki ilişkinin ortaklık olarak kabul edilmesi için aşağıdaki koşullar aranmaktadır:
  • Hazırlık ve uygulama safhalarında tüm tarafların dahil olması,
  • Mali kaynaklar da dahil olmak üzere kaynakların tedariki ve dağıtılmasında tüm tarafların yer alması.
Program ve Proje Bütçesi
Her bir destek programında, program bütçesi ve proje bütçesi olmak üzere iki türlü bütçe söz konusudur. Program bütçesi, ilgili destek programı kapsamında desteklenecek olan projelerin tümüne tahsis edilebilecek toplam tutardır. Proje bütçesi ise, destek programı kapsamında her bir projeye, proje faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere tahsis edilen tutardır. Ajans tarafından proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir.

Eşfinansman
Ajans tarafından desteklenen projelerde, proje maliyetlerinin bir bölümü yararlanıcı tarafından karşılanmalıdır. Bu miktar eş finansman olarak adlandırılır. Yararlanıcı, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilir.

Başvurular
Başvuru sahipleri başvurularını, Ajanstan veya Ajansın internet sitesinden temin edebilecekleri destek programına özel Başvuru Formu ve eklerini kullanarak yaparlar. Başvurular Ajansa teklif çağrısı ilanında belirtilen son başvuru tarihi ve saatinden önce kapalı zarf içinde taahhütlü posta yoluyla veya elden Ajans internet sitesinde ilan edilen başvuru adresine yapılır. Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir.

Değerlendirme Süreci
Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanan ve Ajansa sunulan her bir proje teklifi ilk olarak idari ve uygunluk kontrolü bakımından incelenir. Rehberde belirtilen kriterlerden herhangi birini karşılamayan proje teklifleri bu aşamadan sonra değerlendirmeye alınmaz. Ön incelemeden geçen proje teklifleri başvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri ile ilgililiği, önerilen yöntemin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebilirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği açılarından alanında en az beş yılık tecrübeye sahip bağımsız değerlendiriciler tarafından incelenir. Yapılan değerlendirme sonucu altmış beş ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Başarılı proje listesinin Yönetim Kurulu onayına sunulması öncesinde projelerin bütçe kalemleri ve tutarları incelenir ve proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla ön izleme ziyaretleri yaptırılabilir.

Yönetim Kurulu onayını takiben desteklenmesine karar verilen projelere ait liste Ajans internet sitesinde yayınlanır ve proje sahipleri sözleşme imzalamak üzere yazılı olarak davet edilir. Söz konusu projelere verilecek mali desteğe ve buna ilişkin ilke ve kurallara, başvuru sahibi ile Ajans arasında imzalanacak sözleşmede yer verilir.

Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri