Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler » Ajans Destekleri » Ajans Destekleri Hakkında » Güdümlü Proje Desteği
Çukurova Kalkınma Ajansı, bölge kalkınması için kullandığı teklif çağrısı, doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek araçlarına ek olarak güdümlü proje desteğini hayata geçirmeyi planlamaktadır. 23- 24.07.2015 tarihlerinde Adana ve Mersin’de tanıtım toplantıları düzenlenen güdümlü proje desteğinin amacı, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projeleri gerçekleştirmektir. Çukurova Kalkınma Ajansı olarak güdümlü proje desteği kapsamında değerlendirilebilecek proje fikirlerini çoğaltarak, TR62 Bölgesi kalkınmasına hizmet edecek en iyi projelerin belirlenmesine çalışılmaktadır. Bu sebeple güdümlü proje desteği kapsamına alınabilecek proje fikirleri için proje bilgi formu doldurularak gudumlu@cka.org.tr  adresine mail atabilirsiniz. Proje bilgi formuna ulaşmak için tıklayınız.

GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ NEDİR?

Ajans tarafından sağlanacak güdümlü proje desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının iyileştirilmesini amaçlamaktadır. Güdümlü proje desteği kapsamında Ajans tarafından projelere öncülük edilmesi ve kurumlar arası koordinasyonun sağlanması hedeflenmektedir.
Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya yönelik; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda, konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir. Bu projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, 

Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, 
İyi uygulama örneklerinin oluşturulması, 
Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, 
Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, 
Transferi veya yaygınlaştırılması, 
Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, 
Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, 
Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, 
İşbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, 
Kümelenmelerin desteklenmesi, 
Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi 
Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.

KİMLER BAŞVURU SAHİBİ VE ORTAK OLABİLİR?

Güdümlü proje desteklerinde sadece; 
Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri; 
Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri; diğer kamu kurum ve kuruluşları; kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları; 
Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve küçük sanayi siteleri; 
Sivil toplum kuruluşları proje uygulayıcısı olabilir.
Güdümlü projenin yürütülmesinde, aynı anda birden fazla kurum ve kuruluş rol alabilir. Bu durumda kurum ve kuruluşlardan biri projenin uygulayıcısı olarak tayin edilir. Diğer kurum ve kuruluşlar, proje uygulayıcısının ortağı olurlar.

FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Proje Uygulama Yeri ve Süresi

Güdümlü projeler, Adana ve Mersin illerinden oluşan TR62 Bölgesi’nde uygulanmalıdır. Projelerin uygulama süresi en fazla iki yıldır. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzaladığı günden bir sonraki gün itibariyle başlar.

Destek Sağlanamayacak Alanlar

Güdümlü proje kapsamında aşağıda belirtilen niteliklere sahip projeler desteklenmez:

Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları ile münhasıran mahalli idareler tarafından rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işleri,
Kamu yatırım programında yer alan projeler,
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler hariç olmak üzere sadece kâr amacı güden kuruluşların bulunduğu projeler,
Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan projeler.

BÜTÇE VE DESTEK MİKTARI

Ajans, güdümlü projelerde toplam proje maliyetinin en fazla %75 oranında mali destek sağlayabilir. Güdümlü projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve projenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır. Bu kapsamdaki projelere sağlanacak mali destek Ajansın yıllık gider bütçesinin en fazla yüzde yirmisidir. 1.000.000,00 TL ve altı projeler güdümlü proje desteği kapsamında değerlendirilmez. 

MALİYETLERİN UYGUNLUĞU

Uygun maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilen, gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu, belgelerle tanımlanabilir ve doğrulanabilir maliyetlerdir. Bu kapsamda piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni mal ve hizmet alımları ile yapım (inşaat) işleri uygun maliyetler arasındadır. Projelere ilişkin iş planı, uygulama projesi ve fizibilite çalışmaları gibi projenin Yönetim Kurulunun onayına sunulmasından önce yapılan bütün harcamalar proje uygulayıcısı veya ortakları tarafından karşılanır.

Uygun Olmayan Maliyetler

Ajans tarafından uygulanacak destek programlarında hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri aşağıdaki gibidir:
Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
Faiz borcu,
Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları
Arazi veya bina alımları,
İkinci el ekipman,
Kur farkından doğan zararlar,
Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler
Proje ile ilgisi olmayan harcamalar
İstimlak bedelleri
Kamu kurum veya kuruluşu olmayan destek yararlanıcılarının KDV giderleri.
Güdümlü Proje Desteği sunumuna ulaşmak için tıklayınız.


GÜDÜMLÜ PROJELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ön çalışma raporuna uygun olan projelerin yöntem, sürdürülebilirlik ve bütçe ve maliyet etkinliği açılarından değerlendirilmesi aşağıda yer alan değerlendirme tablosuna göre yapılır.PROJE FİKRİ BİLGİ FORMUNA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ.


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri