Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla » Anasayfa » Destekler
2011 MALİ DESTEK PROGRAMLARI SUNUŞU

Kalkınma Ajanslarının amacı; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, temin edilen kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli harekete geçirmek, ayrıca bölgenin yatırım imkânlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgede yapılacak yatırımlar ile ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek, rekabet gücünü yükseltmek ve sürekli kılmaktır.

2011 yılı Mali Destek Programları, Ajansın geçmiş dönem uygulama tecrübesi, ilgili taraflardan gelen talepler, görüşler ve geri beslemeler, bölgedeki ticaret ve sanayi odaları ve Kalkınma Kurulu’nun tavsiyeleri ışığında Yönetim Kurulunca kararlaştırılmış ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmıştır.

Rekabet gücünün artırılması amacıyla destek verilecek alanların belirlenmesinde birden çok sektörü içeren ve bunlar arasında yatay ilişkileri en iyi şekilde kuran temalar (bileşenler) ve bölgenin mekânsal öncelikleri ile Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan gelişme eksenleri, yeni ulusal teşvik sistemi, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı arasında Kalkınma Ajanslarının verebileceği destek alanları konusunda yürütülen müzakereler ve TR62(Adana, Mersin) Bölge Planının temel amaçları esas alınmıştır.

Göç kavramı 2010-2013 Bölge Planı kapsamında farklı gelişmişlik endeksleri incelendiğinde bölgenin performansını olumsuz yönde etkileyen faktörlerden biri olarak ortaya konmuştur. Çukurova Bölgesi yoğun göç veren doğu ve güneydoğu illeri başta olmak üzere yakın illerden çoğunlukla niteliksiz göç almaktadır. Bu durum bölgenin istihdam yaratma konusunda kapasitesinin üstünde yoğunlukla baş edememesine yol açmakta, dolayısıyla bölgenin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyini olumsuz yönde etkileyen bir diğer faktör olan işsizliğe de neden olmaktadır. Bu doğrultuda, göçle gelen nüfusun sosyal ve iktisadi uyumunun sağlanması Plan kapsamında sosyal uyum tematik ekseninde belirlenen stratejilerden biridir.

Bölge içi sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarının varlığı 2010-2013 Çukurova Bölge Planı kapsamında bölgenin önemli sorunlarından biri olarak ortaya çıkmıştır. Bu farkların azaltılması amacıyla farklı alt bölgelere ve bu alt bölgelerdeki ilçelere yönelik farklı stratejiler geliştirilmiştir. Bu stratejilerin hayata geçirilmesi amacıyla 2011 yılı içerisinde bir yandan metropoliten alanda göçle gelen nüfusun sosyal ve iktisadi uyumunun sağlanması amacıyla kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların projeleri desteklenirken, bir yandan da bölgedeki az gelişmiş ilçelerde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ve kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların desteklenmesi yoluyla bu bölgelerin sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesi amaçlanmaktadır.

Bölge İçi Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programı; Çukurova Bölge Planı kapsamında ‘yüksek tarım geliri olan, kısmen hizmetler sektörü güçlü kırsal karakterli ilçeler’ olarak tanımlanan İmamoğlu, Karataş, Yumurtalık, Aydıncık, Bozyazı, Çamlıyayla ve Mut ilçeleri ve ‘tarım geliri düşük, orman karakterli ya da kırsal karakterli ilçeler’ olarak tanımlanan Aladağ, Feke, Karaisalı, Saimbeyli, Tufanbeyli ve Gülnar ilçelerinde yer alan kar amacı güden ve gütmeyen kuruluşlara yönelik olmak üzere iki ayrı bileşenden oluşmaktadır.


2011 yılı Mali Destek Programları ile ilgili Başvuru Rehberleri ve Ekleri için tıklayınız...

Proje Hazırlama Eğitimleri için tıklayınız..

Sıkça Sorulan Sorular için tıklayınız...

Değerlendirme Sonuçları için tıklayınız..

Sözleşme imza süreci ile ilgili ayrıntılı bilgi için tıklayınız..Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri