Get Adobe Flash player
Destekler
İlgili Dökümanlar
Gezinti Bağlantılarını Atla
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları

(Referans Numarası: TR62-08-02)

Bu mali destek programının amacı, sosyo-kültürel ortamın iyileştirilmesi, işgücü niteliğinin artırılması, çevresel ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin sağlanması, bölgenin kaynak ve imkanlarının araştırılması ve tanıtılmasıdır.

Program Bütçesi

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için Ajans tarafından tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 YTL’dir.

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasında olacaktır:

Asgari tutar: 20.000 YTL

Azami tutar: 100.000 YTL

Bu kapsamdaki projelere Ajans tarafından sağlanacak destek, projenin toplam uygun maliyetinin % 75’inden fazla olamaz. Bu değerlerin dışında kalan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye alınmayacakır. Bütçenin kalan tutarı, eş-finansman olarak Başvuru Sahibi veya ortakları tarafından karşılanmalıdır. Ayni katkılar eş finansman olarak kabul edilmez.

Kimler Başvurabilir?

Başvuru sahibinin:

Ø Tüzel kişilik olması,

Ø Proje konusunun, proje sunan kurum / kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulunması,

Ø Başvuru sahibinin, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı olması veya merkezi ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,

Ø Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi,

Ø Teklif çağrısı ilan tarihinden en az üç ay önce kurulmuş ve tescil edilmiş olması

koşullarının tamamını sağlamasının yanında, aşağıdaki niteliklerden birini haiz olması gerekmektedir:

Ø Kamu kurum ve kuruluşları,

Ø Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Köyler ile 5355 sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu kapsamında kurulan mahallî idare birlikleri,

Ø Sivil tüzel kişiliklerden birisi olması (odalar, borsalar, iş destek merkezleri, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, çiftçi birlikleri, tarımsal üretici birlikleri, vakıflar, dernekler, işçi ve işveren sendikaları vb.),

Ø Mesleki okullar,

Ø Üniversiteler,

Ø Kamu kurumlarına bağlı olmayan Özerk Araştırma Enstitüleri,

Ø Tarımsal amaçlı kooperatifler.

Proje Süresi

Azami proje süresi, 9 aydır.

Projenin Uygulanacağı Yer

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR62 (Adana, Mersin) Düzey 2 Bölgesi’nde gerçekleştirilmelidir.

Başvuru Sahibi Başına Teklif ve Destek Sayısı

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, Çukurova Kalkınma Ajansı’na en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve Çukurova Kalkınma Ajansı bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir Başvuru Sahibinin, destek almaya uygun ikiden fazla teklif sunması halinde; destek, değerlendirme sürecinde en yüksek puanı alan iki projesine verilir.


Program Öncelikleri ve Örnek Proje Konuları

Sosyo-kültürel ortamın iyileştirilmesi;

Sosyal bütünleşme ve dayanışmanın artırılması, hoşgörü, sosyal diyalog ve ortaklık kültürünün geliştirilmesi,

Ø Kentlilik kültürünü geliştirecek bilinçlendirme projeleri,

Ø Turizm bilincinin yaratılmasına ve geliştirilmesine yönelik projeler,

Ø Yaşam boyu eğitim ve spor projeleri,

Ø vb. projeler,

Dezavantajlı grupların sosyal ve kültürel uyum sorunlarının azaltılması,

Ø Engellilere yönelik projeler,

Ø Kadınlara yönelik projeler,

Ø Çocuklara yönelik projeler,

Ø Yaşlılara yönelik projeler,

Ø Gezici sağlık projeleri,

Ø v.b. projeler,

İşgücü niteliğinin artırılması;

Rekabetçi bir ekonomi ve bilgi toplumunun gerektirdiği doğrultuda nitelikli işgücünün yetiştirilmesi,

Ø Bölgede ihtiyaç duyulan alanlarda (doğal gaz kaynakçılığı, su altı kaynakçılığı, vb.) ara eleman eğitimi projeleri,

Ø Girişimcilik (iş planı hazırlama, satış, pazarlama, vb.) eğitimi projeleri,

Ø KOBİ’lere yönelik yenilikçilik, ihracat, tasarruf, rekabetçi ürün, yeni pazar, verimlilik, organizasyon yapısı eğitimi projeleri,

Ø Atölye tipi aletli eğitim projeleri,

Ø Çiftçilerin bilinçlendirilmesine (üretim teknikleri ve becerileri, yeni ürün, nöbetleşe ekim, organik tarım, modern seracılık vb.) yönelik projeler,

Ø vb. projeler,

Çevresel ve kültürel değerlerin koruma-kullanma dengesinin sağlanması;

Bölgenin çevresel değerlerinin korunmasına yönelik araştırmalar yapılması,

Ø Geri dönüşüme yönelik projeler,

Ø Yenilenebilir enerji projeleri,

Ø Su havzalarının korunmasına yönelik projeler,

Ø Sürdürülebilir su ve toprak kullanımına yönelik projeler,

Ø İklim değişikliğine yönelik projeler,

Ø vb. projeler

Bölgenin kültürel zenginliğinin ve turizm imkanlarının araştırılması, tanıtılması ve korunarak gelecek kuşaklara aktarılması,

Ø Yöresel ürünlerin araştırılması ve tanıtılmasına yönelik projeler,

Ø Kültürel mirasın korunması ve restorasyonu projeleri,

Ø Çeşitli turizm imkanlarının araştırılması (yayla turizmi, macera turizmi, agro turizm, sağlık turizmi, deniz turizmi vb.) tanıtılması,

Ø Bölgede ulusal ve uluslararası spor ve kültür organizasyonlarının gerçekleştirilmesine yönelik projeler,

Ø vb. projeler

Bölgenin kaynak ve imkanlarının araştırılması ve tanıtılması,

Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının araştırılması, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması,

Ø Planlı tarıma (envanter çıkarılması, pazar araştırmaları, vb.) yönelik projeler,

Ø Sanayi tesisleri envanter projeleri,

Ø Bölgenin sahip olduğu biyolojik çeşitliliğin ve genetik kaynakların araştırılması, korunması, değerlendirilmesi ve bunlara ekonomik değer kazandırılmasına yönelik projeler,

Ø v.b. projeler

öncelikli olarak desteklenecektir.

* Yukarıdaki proje türleri listesi yalnızca örnek olarak verilmiştir ve proje türleri bunlarla sınırlı değildir. 


Kurumsal     Destekler ve Belgeler         
Organizasyon Yapısı  Logo
2017 Teknik Destek Programı
Yönetim Kurulu İletişim Formu
Mevzuat
Kalkınma Kurulu İletişim Bilgileri
Çalışma Programları
Genel Sekreterlik
Kurumsal E-Posta
Faaliyet Raporları
İnsan Kaynakları
e-imzalı Resmi Yazı Teyidi


CİMER Başvuru

Arabuluculuk Davetleri İçin İletişim Bilgileri